Nekonečné kytice - Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako aj „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZoOOU“) je Aleš Diko – Brain, IČO: 40658562 so sídlom Lysákova 10, 841 01 Bratislava, zapísaný v Živnostenskom registri OÚ Bratislava pod číslom 104-24591 (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú: – e-mail: eshop@nekonecnekytice.sk – telefón: 0918 924 806

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej alebo právnickej osobe; identifikovateľnou fyzickou alebo právnickou osobou je fyzická alebo právnická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, sieť či viac zvláštnych charakteristík alebo prvkov, ktoré tvora identitu tejto osoby.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu so súhlasom poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky z elektronického obchodu NekonečnéKytice.sk.

2. Správca spracováva len Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: – plnenie Kúpnej zmluvy mezi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, – oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2. Účelom spracovania osobných údajov je: – vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcích zo zmluvného vz<ťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plníť, – plnenie právnych povinností voči státu, – zasielanie obchodných oznámení a ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 3 rokov po ukončení zmluvného vzťahu).

2. Po uplnutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné úaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcami osobných údajov sú subdodávatelia správcu: – Google Analytics (štatistiky webových stránok)

2. Správca nemá v úmysle poskytovať osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EU) alebo mezinárodným organizáciám.

VI. Spracovatelia osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte: – právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, – právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR – právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, – právo vzniesť námietku proti spacovaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR – právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR – právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.<

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu datových úložísk, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítaču, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Súhlas s podmienkami vyjadrujete zaškrtnutím políčka súhlas v objednávkovom formulári.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkách.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 8. 2020.

Ako si objednať kyticu | Kontakt 
Všeobecné zmluvné podmienky | Ochrana osobných údajov

Photo: Marta Földešová Photography
© Nekonečné kytice, 2021